Zima 1
Zima 2
Zima 3
Zima 4

Školní výdejna

Kontaktní údaje jídelny

Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou
Školní 698, 698 01 Veselí nad Moravou
IČO: 713 409 39

Telefon: +420 518 309 923
E-mail: jidelna@czsveseli.cz

Možnost objednání stravy na:
www.strava.cz

Ceny stravného od 1. 9. 2022


Žáci 1. stupně (7 - 10 let)

Žáci 2. stupně (11 - 14 let)

Žáci 2. stupně (15 - více let)

Ostatní strávníci

OBĚD

32,- Kč

34,- Kč

36,- Kč

76,- Kč

ČIP

Vratná záloha 120,- Kč

Vratná záloha 120,- Kč

Vratná záloha 120,- Kč

Vratná záloha 120,- Kč

Úhrada stravného
 
Stravné se platí zálohově na měsíc dopředu. Částka je vypočítána na základě počtu pracovních dnů v měsíci.
 
Způsoby úhrady: 
– Formou inkasa (pro provádění úhrad je nutné zřídit souhlas s inkasem na vašem účtu) – inkasuje se vždy k 20. v měsíci.
– Přímým převodem z Vašeho účtu na účet školy:  43-2476710277/0100
VS  potřebný k tomuto převodu sdělí v kanceláři školní jídelny.
– Hotově v kanceláři školní jídelny.
 
Platba za stravné musí být na účet připsána vždy nejpozději poslední pracovní den v měsíci (např. záloha na listopad musí být na účtu do 31. října).
 Hotovostní úhrada stravného je prováděna v kanceláři školní jídelny denně od 7.30 – 11.30h.
 
Naše jídelna vaří a vydává dvě jídla. Každý strávník si může sám vybrat. Jídelníček je připravován na celý kalendářní měsíc, nejméně týden dopředu. Pokud se jedná o pravidelného strávníka, je automaticky přihlášen na celý měsíc na jídlo č. 1. Jídelníček je na stránkách: www.czsveseli.cz/skolni-jidelna/
 
Pokud si chce jídlo na určité dny odhlásit nebo změnit na jídlo č. 2, může tak učinit těmito způsoby:
• Telefonicky může ve vyučovací dny v době od 8.00-14.00 nahlásit svoje požadavky.
• Může zaslat e-mail na adresu:  jidelna@czsveseli.cz
• přes portál www.strava.cz, přihlašovací údaje Vám sdělí v kanceláři školní jídelny
• Nahlášení jídel č. 2 je nutno provést nejméně dva dny dopředu.
• K odhlášení i přihlášení stravy lze využít i hlasový záznamník, který je nainstalován na telefonním čísle jídelny 518 309 932 a ohlásí se po 6 vyzváněcích tónech.
 
Odhlášení stravy v případě náhlého onemocnění je možné provést do 7.00h dne výdeje jídla.
Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy.
Žák má nárok na dotovaný oběd pouze v případě účasti na vyučování. Rodič je tedy povinen odhlásit obědy na dobu nepřítomnosti ve vyučování. Pokud rodiče žáka neodhlásí, bude jim naúčtována plná částka za oběd (65,-Kč). Pouze první den nemoci lze oběd vydat do jídlonosiče.
 
Pokud se strávník neprokáže platným čipem, nemá nárok na odebrání oběda!
 
Vyhrazujeme si možnost změn, informujte se v kanceláři ŠJ.
 
Poskytování informací o potravinách spotřebitelům.
Dne 13. 12. 2014 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Tento právní předpis nařizuje povinnost informovat spotřebitele o potravinových alergenech vyskytujících se v nabízené potravině nebo pokrmu.
Zákonné ustanovení určuje vedoucím ŠJ jasně a zřetelně označit strávníkům, že je alergenní složka v potravině přítomná, ale není její povinností brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si každý hlídá sám.
 
Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku označeno číslem označující alergen. Seznam alergenů je v blízkosti jídelního lístku.